Veelgestelde 
vragen

OVAM staat voor Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij. Het is een overheidsinstantie die verantwoordelijk is voor het beheer van afvalstoffen in Vlaanderen. OVAM werkt onder andere aan de vermindering van de hoeveelheid afval, de verbetering van de kwaliteit van afval en de bevordering van de recyclebaarheid van afval. Daarnaast verstrekt OVAM ook informatie en advies aan burgers, bedrijven en overheden over afvalverwerking en -beheer.

Specifiek voor asbest staat OVAM in voor de aflevering van het officiële asbestattest na een asbestinventarisatie. Ook de gegevens van de woning worden in de Asbestinventaris Database van OVAM verwerkt en bijgehouden na onze inspectie.

U kan meer lezen over het OVAM op hun website.

ADI staat voor gecertificeerd Asbest Deskundige Inventarisatie. Een ADI-certificaat is verplicht voor iedereen die een asbestinventarisatie uitvoert. Dit is een vereiste om een geldig asbestattest te kunnen afleveren. Uiteraard werden ook de experts van Amianto door OVAM gecertificeerd.

Jazeker, Amianto is een door OVAM erkend ADI. U kan ons terugvinden op hun lijst van procesgecertificeerde asbestdeskundigen.

Dan kan de overdracht van de eigendom niet plaatsvinden! Als een gebouw geen asbestinventarisatie heeft, zijn er uiteraard gezondheidsrisico's voor werknemers en bewoners en mogelijke boetes of sancties voor het niet naleven van de voorschriften voor de eigenaar.

De eigenaar van het gebouw is meestal verantwoordelijk voor het laten maken van een asbestinventarisatie, maar u kunt ook een volmacht aan een derde partij geven, zoals een notaris, makelaar of gebouwenbeheerder. Zij doen dan een beroep op ons als asbest deskudige en wij bezorgen het asbestattest.

Een asbestattest is standaard 10 jaar geldig. Indien er 1 of meerdere toepassingen aanwezig zijn met een hoog risico wordt de geldigheidsduur ingekort van 10 naar 5 jaar. ( hoelang is een asbestattest geldig?)

Asbest bestaat uit heel kleine vezeltjes die niet zichtbaar zijn met het blote oog. Er bestaan 2 soorten asbest: vast en los asbest. Vaak zijn er tekens die wijzen op de aanwezigheid van asbest.

Door het inademen van losse asbestvezels kan na lange tijd longkanker, longvlies-, of buikvlieskanker ontstaan. Asbest is alleen schadelijk als je losse vezels inademt.

Een asbestattest is het resultaat van een asbestinventarisatie van een gebouw. Op basis van deze inventarisatie levert de OVAM voor elk gebouw een uniek asbestattest af. Dit attest bevat informatie over asbest in het gebouw en toetst of het asbestveilig is. Het beschrijft voor een normaal gebruik van het gebouw

- Welke materialen of gebouwonderdelen asbest bevatten
- Wat de staat is van het asbest
- Geeft advies over hoe het veilig kan beheerd of verwijderd worden

Sinds 23 november 2022 hebt u een geldig asbestattest nodig als

- U eigenaar bent van een gebouw of een deel van gebouw (vb. een appartement)
- Het gebouw(deel) is gebouwd vóór 2001
- De oppervlakte van het gebouw(deel) 20 m² of meer is
- Het gebouw(deel) toegankelijk is
- U het gebouw(deel) verkoopt of schenkt (erfenissen vallen hier niet onder).

Het moment van de overdrachtsovereenkomst bepaalt of u al een asbestattest nodig hebt. Bij een compromis dat ondertekend wordt vóór 23 november 2022 is het nog niet verplicht om een asbestattest te hebben.

Vanaf 2032 moet u voor elk gebouw dat is gebouwd vóór 2001 en waarvan u eigenaar bent, een asbestattest hebben, ook als u geen plannen voor een verkoop hebt. Bij verhuur van het gebouw bent u verplicht om uw huurder(s) een kopie van het asbestattest te bezorgen, ook als u al vóór 2032 over dat attest beschikt.

1. Stel een gecertificeerd asbestdeskundige aan
Om een asbestattest voor uw eigendom te bekomen stelt u een gecertificeerd asbestdeskundige inventarisatie (ADI) aan. Op de website van OVAM vindt u een lijst van bedrijven die een asbestinventarisatie mogen uitvoeren voor het asbestattest(opent in nieuw venster). U kunt zoeken op naam of op gemeente en postcode. Deze lijst wordt minstens wekelijks geactualiseerd.

U kunt als eigenaar ook een volmacht geven om een asbestattest te laten opmaken, vb. aan een notaris, makelaar of gebouwenbeheerder. 

2. De asbestdeskundige inventariseert uw gebouw
De deskundige doet een plaatsbezoek en maakt een inventaris op. De inventarisatie voor een asbestattest is ‘niet-destructief’. Een niet-destructieve asbestinventaris beschrijft enkel de materialen die een risico kunnen vormen bij het dagelijks gebruik van het gebouw. Tijdens de inspectie worden nooit wanden of vloeren beschadigd om ingesloten asbest op te sporen. Bij het opstellen van een destructieve asbestinventaris gebeurt dat wel. 

Toch zijn ook voor een niet-destructieve inventaris soms kleine beschadigingen van verdachte materialen nodig. Vaak kan alleen een laboanalyse met zekerheid bepalen of het materiaal asbesthoudend is of niet. Voor de monstername moet dan een stukje van het verdacht materiaal verwijderd worden.

3. De asbestdeskundige bezorgt u het asbestattest van de OVAM
Na een volledige invoer van de gegevens, bezorgt de asbestdeskundige u het asbestattest van de OVAM. U kunt het asbestattest vanaf dat moment ook raadplegen via de Woningpas.

De standaard geldigheidstermijn van een asbestattest is 10 jaar of tot er een recenter asbestattest wordt opgesteld. In sommige gevallen kan een kortere geldigheidstermijn toegekend worden. Dat is het geval wanneer er een beperking was tijdens het onderzoek, waardoor de asbestdeskundige niet het ganse inspectiegebied heeft kunnen onderzoeken

Verkoopt u een eigendom uit een pand dat gebouwd is voor 2001? Dan moet u vanaf het ogenblik dat de verplichting in werking treedt bij de verkoop over een asbestattest beschikken van de privatieve delen. De inhoud van het attest moet bekend gemaakt worden aan de koper van het pand bij het ondertekenen van het compromis.

Voor de gemeenschappelijke delen van panden die onder het stelsel van gedwongen mede-eigendom vallen gaat de verplichting pas in op 1 mei 2025.

Vanaf 2032 moet elke eigenaar van een pand dat gebouwd is voor 2001 beschikken over een asbestattest.

De notaris gaat na of er een geldig asbestattest werd overhandigd aan de koper. Als er geen geldig asbestattest beschikbaar is of tijdig aan de koper werd bezorgd, dan kan de koper de nietigheid van de verkoop inroepen. Er kan geen overdracht plaatsvinden. De notaris kan de overeenkomst niet sluiten.

Ja. Bij de verkoop of overdracht van een gebouw moet de eigenaar over een asbestinventaris beschikken in de vorm van een asbestattest. Een andere vorm van asbestinventaris is niet geldig. 

De opmaak van een asbestattest wordt standaard uitgevoerd via een niet-destructief onderzoek. Als een gebouw overgedragen wordt met het oog op sloop of renovatie, kan de gecertificeerde asbestdeskundige toch een destructieve inventarisatie uitvoeren voor de opmaak van een asbestattest, waarmee die tegelijk ook de inventaris voor sloop of renovatie maakt. De eigenaar geeft hiertoe opdracht aan de gecertificeerde asbestdeskundige, via het opdrachtformulier. Hij geeft daarbij aan dat hij bijkomend een destructief onderzoek wil laten uitvoeren. 

De OVAM kan perfect een geldig asbestattest afleveren op basis van een destructief uitgevoerde asbestinventarisatie. Dit asbestattest is dan ineens voor de aannemer voldoende om mee aan de slag te gaan. Die hoeft dan geen kosten meer aan te rekenen voor bijkomend destructief onderzoek. De gegevens uit een al bestaande destructieve asbestinventaris kunnen ook perfect meegenomen worden bij de opmaak van een asbestattest. De gecertificeerde asbestdeskundige moet dan nagaan of het onderzoek gebeurde volgens de regels van het Inspectieprotocol, moet sowieso een plaatsbezoek uitvoeren en moet de verzamelde gegevens in de inventarisdatabank plaatsen. 

Dit staat niet vast en hangt af van een aantal factoren. U stemt dit best goed af met de asbestdeskundige inventarisatie.

Eerst contacteert u een asbestdeskundige inventarisatie om een afspraak in te plannen.
Daarna komt de deskundige ter plaatse om een inventarisatie uit te voeren. Meestal zal die een aantal stalen moeten nemen. Die stalen worden vervolgens geanalyseerd door een erkend asbestlabo.
Eens de deskundige de resultaten hiervan heeft, kan die de gegevens aanvullen in de database. Daarna kan de deskundige het attest genereren en aan u bezorgen.
Bij Amianto 4 dagen na bezoek van de constructie!

Een asbestdeskundige is niet verplicht om monsters te nemen en een eigenaar mag ervoor kiezen om dat te weigeren. De consequentie is wel dat de asbestdeskundige het materiaal dan als ‘asbestverdacht’ opneemt in het asbestattest.

De wetgeving stelt dat een asbestverdacht materiaal als asbesthoudend moet worden beschouwd, tenzij een labo-analyse aantoont dat het geen asbest bevat. Voor sommige asbestverdachte materialen is het uitsluiten van het asbesthoudende karakter met het blote oog niet mogelijk. In dat geval zal de asbestdeskundigen een monster willen nemen voor labo-analyse. Dat staat beschreven in het inspectieprotocol dat vastgelegd is in een ministerieel besluit. Doet de asbestdeskundige dit niet dan rapporteert hij/zij het materiaal als asbestverdacht. U stemt altijd best goed op voorhand met de deskundige af, over hoe de inventarisatie gebeurt.

Op basis van de ervaring van asbestdeskundigen die sinds 1995 asbestinventarissen opmaken voor werkgevers, blijkt ook in gebouwen tot bouwjaar 2000 de kans aanwezig op het aantreffen van asbesthoudend pleisterwerk. De monstername is dan een steekproef om de aanwezigheid van asbest vast te stellen.

In een woning neemt de asbestdeskundige minstens 1 mengmonster van de wanden en 1 van de plafonds. Voor zo’n mengmonster maakt hij 3 tot 5 boringen van circa 1 cm diameter. Dit doen ze met een handmatig traag draaiende kurkboor. In samenspraak met de eigenaar doet de asbestdeskundige dit op weinig zichtbare plaatsen. Hij/zij moet deze boorgaten ook veilig achterlaten door te fixeren of af te plakken. De boorgaten zijn eenvoudig te herstellen met vulpasta voor pleisterwerken. Dit is evenwel geen verplichting voor de asbestdeskundige zelf. U stemt altijd best goed op voorhand met de deskundige af, over hoe de inventarisatie gebeurt.

Een locatie is niet-asbestveilig als er asbestmaterialen werden aangetroffen met een verhoogd of hoog risico op vezelvrijgave. Bepaalde asbesthoudende materialen met een laag risico geven eveneens aanleiding geven tot de conclusie “niet asbestveilig”. Concreet is dit het geval voor niet-hechtgebonden asbesthoudende materialen en asbestcementen toepassingen in de buitenschil: dak- en gevelbekledingen, dakgoten, rookgaskanalen en hemelwaterafvoerkanalen bestaande uit asbestcement als ze zich aan de buitenzijde bevinden. De Vlaamse overheid wil deze toepassingen versneld weg hebben tegen 2034 (als streefdoel voor particulieren).